Krig mellem Scandlines og transportminister Ole Birk Olesen

Transportminister Ole Birk Olesen, (LA)

Det kommer til at koste skatteyderne mere end 100 mio. kroner kr. at besvare 12.000 klager over forbindelsen over Femern Bælt. Et projekt til godt 50 mia. kr. Konkurrenten Scandlines på den lukrati­ve Østersøfærgetrafik er med til økonomisk at fodre klagestrømmen. Transportministeren er rasende på rederiet, han tidligere var medejer af.

Fløjlshandskerne er taget af i den ophedede kamp mellem transportminister Ole Birk Olesen (LA) og det tidligere statsejede rederi Scandlines om herredømmet over Østersøen som transportforretning.

Det afgørende stridspunkt er den kommende faste forbindelse over Femern, som vil blive en benhård kon­kurrent til Scandlines’ nuværende indbringende mono­polforretning: Sejladsen mellem Rødby og Puttgarden. Her sejler rederiet med seks færger. På de to andre ruter, Scandlines driver, er tallet fire.

Gigantisk overskud i Scandlines

Rederiet har netop købt et par nye færger, og har i åre­vis leveret solide resultater.  Omsætningen i 2016 var om­sætningen på 470 mio. euro. Overskuddet før skat endte på 88 mio. euro. Tallene for 2015 var endnu bedre. Ud af en omsætning på 460 mio. euro kunne Scandlines putte hele 109 mio. euro i lommen.

Parterne beskylder hinanden for at lave lobbyarbejde, der alene har til formål at skade den anden part. Ministe­ren skrev til Scandlines: “Jeg noterer mig, at du i dit brev bekræfter, at I yder støtte til organisationer, der arbejder for, at Femern Bælt-forbindelsen ikke skal realiseres (…). jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg ikke opfatter det som en legitim interesse at ville forhindre byggeriet af en fast for­bindelse over Femern Bælt, fordi man som færgerederi ikke kan tjene så mange penge, når de rejsende mellem Østdanmark og Tyskland tilbydes mulighed for at købe deres transportløsning hos en fast forbindelse (…)”.

Det største danske anlægsprojekt

Transportministeren skriver videre, at Scandlines åben­bart ikke har blik for, der er stor politisk opbakning til forbin­delsen, og at EU har afsat nogle milliarder til det vigtige infrastrukturprojekt. En 18 kilometer lang sænketunnel, som ifølge driftsselskabet Femern A/S bliver verdens længste. Og det bliver Danmarks samtidig største anlægsprojekt. An­lægsbudgettet blev i maj opgjort til 52,6 mia. Hertil kommer en opgradering af vej og jernbane i Danmark til 9,5 mia. kr. Lånebeløbet skal brugerbetales som på Storebælt. Ministe­rens brev er en skarp reaktion på et tilsvarende fra rederiet.

En strid blusser op igen

4. juli i år skrev Scandlines adm. direktør Søren Poulsgaard Jensen: “Kære transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Det var med nogen forundring, at jeg i TV Øst den 27. juni kunne høre dig fremføre det synspunkt, at Scandlines har igangsat et omfattende lobbyarbejde for at sørge for, at der er en modstand mod Femern-forbindelsen (…). Hvis du henviser til den støtte, vi fra tid til anden yder til organisationer, som kun dårligt kan rejse penge til advokater og anden assistance mod indsatsen fra Femern A/S’ velfinan­sierede projektorganisation, så falder det nok lidt spagt ud.”

Direktøren mener, Scandlines lobbyarbejde eksem­pelvis kan sættes overfor de resurser Femern A/S bruger: “Jeg tænker blandt andet på omkostninger til dansk og tysk PR- og lobbyvirksomhed fra Femern A/S, reklamekampag­ner, hjemmesider, hoppeborgsturneer og tegnefilm.

Professionel opposition

Ifølge en statusrapport om projektet udarbejdet af Fe­mern A/S, ansøgte man om en tysk godkendelse i oktober 2013. Et digert værk på 11.000 sider. Efterfølgende har der været tyske høringer, hvor der kom ikke færre end såkaldte “indsigelser” fra primært borgere, den ty­ske naturfredningsforening NABU og fra Scandlines.

Ifølge rapporten er 90 pct. af indsigelserne baseret på standardskabeloner fra forskellige hjemmesider. Og der har været mange i sving for at besvare dem. “Velforberedt pro­ces i Femern A/S sammen med McKinsey Stuttgart, hvor 150 medarbejdere og andre eksperter – flest tyskere – fordelt på 10 teams til at besvare de 12.600 indsigelser”, hedder det.

Der er samarbejder med flere end 25 tyske advokater-, konsulent- og rådgivningsvirksomheder. Udgifterne til ydelserne bliver cirka 145 mio. kr. i år, oplyser Femern A/S.

Udover, at rederidirektøren kalder Femern organisa­tionen “kluntet” og “arrogant”, bliver der også trådt på et meget ømt punkt. De mangeårige indtægtsprognose fra biler og tog. Direktøren skriver: “Du og ministeriet kender udmærket vores position: Vi sejler videre, hvilket vi har gjort opmærksom på i årevis. Vi vil være klart konkurren­cedygtige over for den økonomi, som Femern-projektet hviler på og skal trækkes med i årtier.”