SAS: CPH taber terræn for dyr og langsom ekspansion

SAS fravælger i stigende omfang lufthavnen i Kø­benhavn, for i stedet at flytte trafikken til Oslo og Stockholm. SAS’ bevidste fravalg bunder i udviklin­gen i Københavns Lufthavne, hvor priserne er ste­get år efter år. Ifølge SAS er kapaciteten ikke udbyg­get i samme tempo som i Oslo.

Københavns Lufthavne har ifølge sin største kunde, SAS, presset citronen så meget de seneste år, at flyselskabet sætter markant fo­kus på de andre store skandinaviske lufthavne. Særligt udviklingen i Oslos lufthavn, hvor kapaciteten er udvidet markant, og som kan tilbyde langt billigere priser for fly­selskaberne end København, vækker glæde hos SAS.

Ny dansk luftfartsstrategi på vej

Luftfartsselskabets holdning kommer frem i forbindel­se med et forslag til en ny dansk luftfartsstrategi, som har været i høring blandt interessenterne. Den 12. september 2017 skrev vicepresident for public affairs & infrastructu- re Lars Wigelstorp Andersen i SAS’ høringssvar:

“SAS er enig i, at CPH som hub har tabt terræn, hvilket bl.a. skyldes en benhård konkurrence på luftfartsmarke­det. Mens billetpriserne gennem en del år er styrtdykket, og trafikken er vokset betydeligt, er Københavns Luft­havns priser kontinuerligt steget samtidig med, at inve­steringerne i kapaciteten ikke er fulgt med væksten.”

Fokus på Oslo

Videre skriver SAS i høringssvaret: “CPH er derfor ble­vet en uforholdsmæssigt dyr lufthavn at operere i for SAS, som i vidt omfang bl.a. af den grund har valgt at udvikle sit netværk i Stockholm og Oslo. Dette har også været til­fældet over sommeren, hvor hub-funktionen yderligere er udhulet med nedgang i antallet af transferpassagerer.”

Københavns Lufthavne har ellers med store ord mar­kedsført den igangværende udvidelse af lufthavnen, kaldet Expanding CPH. Men mens lufthavnen taler om ekspansionen af kapaciteten de kommende årtier, har udvidelsen allerede fundet sted i Oslo.

Da lufthavnen med udgangen af 2016 satte rekord i antallet af rejsende, lød det fra kommerciel direktør Peter Krogsgaard: “29 millioner rejsende på ét år er rigtig man­ge mennesker. Faktisk svarer det til i snit 79.500 om da­gen. (…) Derfor er vi i fuld gang med CPH pla­nen, hvor vi udbygger lufthavnen og skabe mere plads til passagerer og fly – en plan til 20 mia. kroner.”

Expanding CPH blev præsenteret i 2014 med en tidsram­me på cirka 25 år – på vej mod at kunne håndtere 40 mio. rejsende. Lufthavnen oplyser, at tidsrammen ikke er spe­cifik, da der udbygges, når der er behov for yderligere ka­pacitet og omvendt.

Norge rykker med raketfart

Nok har man ikke så mange passagerer i Gardermoen i Oslo. Der flyves langt mere internationalt i København, som for alvor er vigtigt for erhvervslivet, men en stor ud­bygning er allerede på plads.

I foråret var der fest: “Oslo Lufthavn ble åpnet i 1998 og var bygget for å håndtere en trafikk på 17 millioner passasjerer i året. I 2014 reiste snaut 24 millioner til og fra flyplassen. 27. april 2017 var det offisiell åpning av nye Oslo lufthavn som nå kan håndtere 32 millioner passasje­rer i året.” Et projekt til cirka 11 mia. NOK.

Antallet af rejsende i København er godt nok steget eksplosivt i de seneste år. Fra 23 mio. i 2012 til 29 mio. sidste år. Men de årlige investeringer i ekspansion og ved­ligeholdelse har i en årrække ligget nogenlunde fast på cirka 1 mia. kr. årligt. Lufthavnen oplyser, at i år er beløbet øget med 20 pct. på grund af de fortsat flere passagerer.

Voldsomme prisforskelle

SAS har også regnet på, hvad det koster deres fly at let­te fra de fire store lufthavne i Skandinavien, København, Stockholm, Oslo og Helsinki. Ifølge beregningerne er det klart dyrest for SAS at komme ud af Københavns Lufthav­ne. Det overordnede billede er, at den finske lufthavn er billigst. Dernæst kommer Oslo og Stockholm. Ifølge be­regningerne kan prisen på nogle flytyper være under halv pris af, hvad det koster i København.

Københavns Lufthavne oplyser, at man ikke har gen­nemgået beregningerne, men siger til Økonomisk Ugebrev, at man er fuldt ud konkurrencedygtig, når man sammenlig­ner sig med de større privatejede lufthavne i Europa.

Ligeledes konstaterer lufthavnen, at flyselskaberne, som opererer i lufthavne i Sverige og Norge, er blevet på­lagt at opkræve flyskatter, der umiddelbart skal sendes videre til staten på hver enkelt billet.

Københavns Lufthavne og SAS er enige om, at de høje­re priser på billetter får konsekvenser for konkurrencen. Formentlig vil de højere priser betyde færre rejsende med indtægtstab til følge. Og det vil givet også have indflydelse på, om discountselskaberne finder det interessant at be­nytte de samme lufthavne som i dag.

Læs artiklen i Økonomisk Ugebrev her

Scroll Up