Guldfuglen DSB S-TOG skaber politisk tumult

Departementschef Jacob Heinsen, Transportministeriet

Den radikale transportordfører Andreas Steenberg var rasende på Økonomisk Ugebrev, da vi beskrev, hvordan et politisk flertal havde besluttet at udbyde DSB S-tog til private. De Radikales ordfører mener, at DSB S-tog er en underskudsforretning. Og han var bevæbnet til tænderne med informationer fra Transportministeriets departementschef. Men noget er gået galt i kommunikationen under de politiske forhandlinger. DSB frygter at miste sin “guldfugl”, og ser det som et fundament under hele DSB.

Forud for pressemødet 13. decem­ber 2017 i Transportministeriet med ministeren i spidsen havde Økonomisk Ugebrev fra mor­genstunden afdækket, at DSB S-tog skulle udliciteres og i artiklen fortalt om, at DSB S-tog er et af statsbanernes få økonomiske guldæg. En af de få solide og lønsomme dele af DSB’s jernbanenet som år efter år er vokset med flere og flere passagerer.

Andreas Steenberg, Radikal MF, medlem af Transportudvalget

De Radikale var med i det politiske forlig men ikke So­cialdemokratiet, som ofte er samarbejdspartner for De Radikale i den slags spørgsmål. Sammen med den øvrige venstrefløj kaldte Danmarks største parti med store bog­staver det for liberal ideologi uden blik for, at det vil øde­lægge DSB som en samlet virksomhed.

Økonomisk Ugebrevs artikel fik Andreas Steenberg til fluks at kontakte Transportministeriets departements­chef Jakob Heinsen. Angiveligt for at finde ud af, om Øko­nomisk Ugebrev var ved sine fulde fem ved at konkludere, at DSB S-tog er et guldæg.

Efterfølgende kontaktede den radikale transportordfører Danmarks Radio, der havde citeret Økonomisk Ugebrevs artikel, og fremsatte krav om, DR skulle udsende en rettelse. Det skete ikke. Som dokumentation for sine påstande fremsendte Steenberg en mail med korrespondance med departementchefen. hvoraf fremgår om Økonomisk Ugebrevs artikel: “Det er det rene vrøvl.”

Det springende punkt er, at departementschefen ikke mener, man kan tale om et overskud i S-tog, som det ellers fremgår af DSB’s regnskaber. Økonomisk Ugebrev har i en artikel for nylig beskrevet, hvordan DSB’s ledelse frygter at miste DSB S-tog, netop fordi det er en sund og voksende forretning. Det bor fortsat flere i hovedstadsregionen, trafikken på vejene er tæt, hvilket gør S-tog et stabilt og attraktivt transportmiddel.

Et ganske andet DSB

DSB skrev i halvårsrapporten 2017 fyldigt om problemstillingen: “Hvis S-tog udskilles, vil det betyde en radikal ændring af DSB’s virksomhed. Det vil derfor være nødvendigt at omstruktu­rere organisationen samt ændre systemer og processer for den overordnede drift af DSB til alene at drive Fjern- & Regionaltog. Samtidig vil en udskillelse af S-tog indebære et tab af stordriftsfordele og synergieffekter i virksomhe­den, og der vil være begrænset mulighed for at reducere koncernfælles omkostninger,” skrev DSB. Og videre: “S-tog har i alle årene fra 2014 til 2017 givet et positivt resultat .”

DSB glæder sig over S-tog – igen

DSB’s årsregnskab kom tirsdag, og her fremgår det, at S-tog samlet i 2017 økonomisk har været det hidtil bed­ste år og, at: “Oplysningerne om økonomien i togkørslen på enkeltstrækninger giver også et godt overblik over de samfundsmæssige prioriteringer i dansk togdrift, for ek­sempel at DSB kan drive togkørsel på fjerntog og S-tog uden subsidier fra staten.”

Økonomisk Ugebrev har forsøgt at få Transportmini­steriet til at forklare, hvorfor man binder De Radikale en historie på ærmet om underskud i DSB S-tog, når DSB selv mener noget helt andet. I det første svar fra ministeriet står: “DSB’s overordnede forretningsområder (Fjern- og Regional, Øresund, S-tog) er alle underskudsgivende, hvis togsystem omkostningerne medregnes, hvilket også er afspejlet i det forhold, at det er nødvendigt for staten at subsidiere togtrafikken.”

Betaling for kollektiv trafik som med DSB afgøres på Christiansborg

Det er imidlertid ikke nødvendigt for staten at betale for at få udført togtrafik. Det er et politisk valg at gøre det, hvad ministeriet da også erkender i svar nummer to. Transportministeriet har på baggrund af den politiske be­slutning indgået en tiårig kontrakt med DSB.

Radikal transportordfører ønsker ikke at deltage

Økonomisk Ugebrev har mailet artikler, links til halvårsrapporten oplysninger fra DSB’s regnskaber til Andreas Steenberg og forsøgt at kontakte ham per te­lefon og via sms. Vi ville gerne have stillet ham spørgs­målet, om De Radikale er gået med i et forlig om blandt andet udbud af DSB S-tog, fordi man troede, at det var en underskudsforretning. Vi ville også gerne have spurgt ham, om han føler sig misinformeret om de økonomiske sammenhænge i DSB af Transportministeriet, så han traf beslutning om at indgå i det politiske forlig på et forkert grundlag. Andreas Steenberg har via sms meddelt, at han ikke ønsker at deltage.

Scroll Up